1. Organizacja zwiedzania 

 • Zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy możliwe jest jedynie z ważnym biletem wstępu w godzinach otwarcia placówki.
 • Zakup biletu wstępu oznacza akceptację Regulaminu zwiedzania.
 • Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas zwiedzania obiektu.
 • Wszystkie bilety ulgowe obowiązują z ważnym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.
 • Prosimy o rozważny zakup biletów, ponieważ bilety nie podlegają zwrotowi.
 • Ważny bilet wstępu powinien posiadać każdy zwiedzający bądź opiekun grupy przez cały czas zwiedzania. Za zgubiony bilet nie należy się bilet zastępczy, a zwiedzający musi wykupić nowy.
 • Biletu wstępu nie można przekazać innej osobie, jeśli rozpoczęło się zwiedzanie.
 • Podczas imprez plenerowych dla szerszej publiczności ceny biletów wstępu są ustalane indywidualnie.
 • Opłaty za bilety wstępu muszą być uiszczone z góry. 
 • Zwiedzanie odbywa się w grupie zorganizowanej lub indywidualnie.           
 • Zwiedzanie grup zorganizowanych odbywa się z tylko z przewodnikiem.
 • Grupy zorganizowane powinny z wyprzedzeniem dokonać rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub przez system rezerwacyjny, dostępny na stronie internetowej.
 • Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób.
 • Grupy, które zamówiły zwiedzanie z wyprzedzeniem, telefonicznie, mailowo lub on-line, mają pierwszeństwo przy wstępie na obiekt. 
 • Jeżeli grupa nie zgłosi się najpóźniej 15 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia zwiedzania traci prawo pierwszeństwa.
 • Zwiedzający po zakupieniu biletów wstępu powinni zgromadzić się w umówionym czasie w wyznaczonym miejscu /przed wejściem na salę wystawową/.
 • Wejście kolejnej grupy na salę wystawową odbywa się nie częściej niż co 30 minut.
 • O kolejności w cyklu zwiedzania decyduje przewodnik.

2. Zwiedzanie obiektu

 • W czasie zwiedzania obiektu zwiedzający zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi.
 • W przypadku kiedy obsługa Skansenu nie posiada do dyspozycji grupy przewodnika ze znajomością pożądanego języka, kierownik grupy jest zobowiązany pouczyć członków grupy o zasadach zachowania określonych w Regulaminie zwiedzania.
 • Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się 2 godziny przed zamknięciem. Zwiedzający muszą opuścić Skansen przed godziną jego zamknięcia.
 • Wycieczki szkolne muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów. 
 • Osoby potrzebujące pomocy medycznej winny zgłosić ten fakt obsłudze.
 • Wprowadzanie psów na teren Skansenu, ze względu na obecność zwierząt, możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Kierownika placówki.
 • Na terenie obiektu zabronione jest:
  • używanie rowerów, hulajnóg i deskorolek,
  • odtwarzanie głośnej muzyki,
  • używanie ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym palenie papierosów, 
  • spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, 
  • wyrzucanie śmieci i zanieczyszczanie. 
 • W przypadku wykorzystania ogniska lub ognia w piecach chat, przy ogniu może manipulować wyłącznie upoważniona osoba. Zwiedzający powinni zachowywać się ostrożnie i przestrzegać bezwzględnie zasad bezpieczeństwa.
 • Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Skansenu pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 • Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub ich opiekunowie prawni. 
 • W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeń (np. pożaru) zwiedzający mają obowiązek zachować spokój i stosować się do poleceń obsługi.

3. Ochrona obiektu zabytkowego i przyrody 

 • Zwiedzający poruszają się po obiekcie wyłącznie oznaczonymi trasami.
 • Na terenie Skansenu zakazane jest jakiekolwiek kopanie w ziemi, płoszenie zwierząt oraz niszczenie roślinności.

4.Wstęp na teren obiektu jest zakazany osobom:

 • nietrzeźwym  i  pod  wpływem  innych  środków  odurzających, 
 • nieprzestrzegającym norm  zachowania w miejscu publicznym,
 • których zachowanie zagraża bezpieczeństwu zwiedzajacych, obsługi lub zwierząt,
 • niestosującym się do Regulaminu.
5. Zwiedzanie platformy widokowej
 • Platforma widokowa jest integralną częścią Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja. 
 • Maksymalna ilość jednocześnie przebywających na platformie osób nie może przekroczyć 40.
 • Platforma nie jest udostępniona dla turystów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, które maja wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających.
 • Niewskazane jest wchodzenie na platformę osób cierpiących na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną złego samopoczucia lub wypadku.
 • Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 
 • Zwiedzający platformę mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń i uwag obsługi. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu oraz niereagujące na polecenia obsługi będą proszone o natychmiastowe opuszczenie platformy.    
 • Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia Regulaminu zwiedzania.
 • Wstęp na platformę zabroniony jest pomimo posiadania ważnego biletu osobom:
  1. nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających,
  2. zachowującym się w sposób zakłócający porządek zwiedzania oraz naruszający normy zachowania w miejscach publicznych, 
  3. których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub obsługi.
 1. Na terenie platformy zabronione jest:

  • wnoszenie przedmiotów uznanych na potencjalnie niebezpieczne,
  • wnoszenie bagażu uniemożliwiającego swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz platformy,
  • zrzucanie z tarasów widokowych jakichkolwiek przedmiotów,
  • wspinanie się na elementy konstrukcji oraz zabezpieczenia tarasów widokowych,
  • niszczenie elementów konstrukcji.
 2. Platforma jest w pełni objęta monitoringiem, a obraz jest nagrywany. Wszystkie zarejestrowane przez pracowników obsługi próby naruszenia Regulaminu będą skutkowały prośbą o natychmiastowe opuszczenie platformy. W skrajnych przypadkach Skansen zastrzega sobie prawo do wezwania Policji. W przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane do odpowiedzialności materialnej.

6. Zwiedzanie sektora hodowlanego

 • Wejście na sektor możliwe jest wyłącznie w obecności pracownika Muzeum.
 • Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 
 • W czasie zwiedzania sektora hodowlanego, zwiedzający muszą stosować się do poleceń osoby opiekującej się zwierzętami.
 • Zabrania się:
  1. karmienia zwierząt,
  2. wprowadzania psów,
  3. drażnienia i niepokojenia zwierząt,
  4. zbliżania się do ogrodzenia elektrycznego.

7. Postanowienia końcowe

 • Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy jest oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu zwiedzania Skansenu możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Muzeum.
 • Przebywanie na terenie Skansenu oznacza bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu zwiedzania.
 • Handel, używanie dronów, balonów i latawców, wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów do celów komercyjnych oraz jakakolwiek działalność reklamowa możliwe są po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 
 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie zwiedzanie obiektu może być przedwcześnie ukończone bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
 • W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu (szczególnie przy uszkodzeniu obiektu zabytkowego, jego części bądź wyposażenia) wszczęte będzie postępowanie karne we współpracy z Policją.
 • Za niestosowanie się do Regulaminu, zwłaszcza za używanie ognia i niszczenie mienia, może zostać nałożona kara w wysokości do 10 000 zł.
 • Muzeum Podkarpackie w Krośnie  zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia,  o czym zainteresowani zostaną wcześniej zawiadomieni zarówno na tablicy informacyjnej w Skansenie, jak i na stronie internetowej www.karpackatroja.pl. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszych uzgodnieniach można uzyskać zezwolenie na zwiedzanie poza godzinami otwarcia. Obowiązuje wtedy 100% dopłata  do podstawowych cen biletów.
 • Muzeum  nie odpowiada za pozostawione rzeczy zwiedzających.
 • Książka skarg i wniosków znajduje się u Kierownika Skansenu.

Regulamin rezerwacji on-line

 1. Skansen przyjmuje rezerwacje na następujące usługi: zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe, warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne i zajęcia w Salce Małego Odkrywcy.
 2. należy dokonywać z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Potwierdzenie rezerwacji prosimy dokonywać najpóźniej dzień przed przyjazdem.
 4. Rezygnacja z rezerwacji powinna być zgłoszona najpóźniej jeden dzień przed planowanym przyjazdem.
 5. Liczebność  grupy oraz rozkład zarezerwowanych zajęć edukacyjnych i zwiedzania są ustalane podczas telefonicznego lub mailowego omawiania szczegółów wizyty w Skansenie.
 6. Rezerwacja on-line nie jest obowiązkowa, można dokonać jej także telefonicznie pod numerem 13 440 50 40.
 7. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi obowiązana jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 8. Korzystanie z rezerwacji on-line uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 9. Administratorem danych jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 34-400 Krosno. Więcej w zakładce Polityka Prywatności.

Regulamin zwiedzania

29.04.2021

1. Organizacja zwiedzania 

 • Zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy możliwe jest jedynie z ważnym biletem wstępu w godzinach otwarcia placówki.
 • Zakup biletu wstępu oznacza akceptację Regulaminu zwiedzania.
 • Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas zwiedzania obiektu.
 • Wszystkie bilety ulgowe obowiązują z ważnym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.
 • Prosimy o rozważny zakup biletów, ponieważ bilety nie podlegają zwrotowi.
 • Ważny bilet wstępu powinien posiadać każdy zwiedzający bądź opiekun grupy przez cały czas zwiedzania. Za zgubiony bilet nie należy się bilet zastępczy, a zwiedzający musi wykupić nowy.
 • Biletu wstępu nie można przekazać innej osobie, jeśli rozpoczęło się zwiedzanie.
 • Podczas imprez plenerowych dla szerszej publiczności ceny biletów wstępu są ustalane indywidualnie.
 • Opłaty za bilety wstępu muszą być uiszczone z góry. 
 • Zwiedzanie odbywa się w grupie zorganizowanej lub indywidualnie.           
 • Zwiedzanie grup zorganizowanych odbywa się z tylko z przewodnikiem.
 • Grupy zorganizowane powinny z wyprzedzeniem dokonać rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub przez system rezerwacyjny, dostępny na stronie internetowej.
 • Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób.
 • Grupy, które zamówiły zwiedzanie z wyprzedzeniem, telefonicznie, mailowo lub on-line, mają pierwszeństwo przy wstępie na obiekt. 
 • Jeżeli grupa nie zgłosi się najpóźniej 15 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia zwiedzania traci prawo pierwszeństwa.
 • Zwiedzający po zakupieniu biletów wstępu powinni zgromadzić się w umówionym czasie w wyznaczonym miejscu /przed wejściem na salę wystawową/.
 • Wejście kolejnej grupy na salę wystawową odbywa się nie częściej niż co 30 minut.
 • O kolejności w cyklu zwiedzania decyduje przewodnik.

2. Zwiedzanie obiektu

 • W czasie zwiedzania obiektu zwiedzający zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi.
 • W przypadku kiedy obsługa Skansenu nie posiada do dyspozycji grupy przewodnika ze znajomością pożądanego języka, kierownik grupy jest zobowiązany pouczyć członków grupy o zasadach zachowania określonych w Regulaminie zwiedzania.
 • Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się 2 godziny przed zamknięciem. Zwiedzający muszą opuścić Skansen przed godziną jego zamknięcia.
 • Wycieczki szkolne muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów. 
 • Osoby potrzebujące pomocy medycznej winny zgłosić ten fakt obsłudze.
 • Wprowadzanie psów na teren Skansenu, ze względu na obecność zwierząt, możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Kierownika placówki.
 • Na terenie obiektu zabronione jest:
  • używanie rowerów, hulajnóg i deskorolek,
  • odtwarzanie głośnej muzyki,
  • używanie ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym palenie papierosów, 
  • spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, 
  • wyrzucanie śmieci i zanieczyszczanie. 
 • W przypadku wykorzystania ogniska lub ognia w piecach chat, przy ogniu może manipulować wyłącznie upoważniona osoba. Zwiedzający powinni zachowywać się ostrożnie i przestrzegać bezwzględnie zasad bezpieczeństwa.
 • Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Skansenu pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 • Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub ich opiekunowie prawni. 
 • W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeń (np. pożaru) zwiedzający mają obowiązek zachować spokój i stosować się do poleceń obsługi.

3. Ochrona obiektu zabytkowego i przyrody 

 • Zwiedzający poruszają się po obiekcie wyłącznie oznaczonymi trasami.
 • Na terenie Skansenu zakazane jest jakiekolwiek kopanie w ziemi, płoszenie zwierząt oraz niszczenie roślinności.

4.Wstęp na teren obiektu jest zakazany osobom:

 • nietrzeźwym  i  pod  wpływem  innych  środków  odurzających, 
 • nieprzestrzegającym norm  zachowania w miejscu publicznym,
 • których zachowanie zagraża bezpieczeństwu zwiedzajacych, obsługi lub zwierząt,
 • niestosującym się do Regulaminu.
5. Zwiedzanie platformy widokowej
 • Platforma widokowa jest integralną częścią Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja. 
 • Maksymalna ilość jednocześnie przebywających na platformie osób nie może przekroczyć 40.
 • Platforma nie jest udostępniona dla turystów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, które maja wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających.
 • Niewskazane jest wchodzenie na platformę osób cierpiących na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną złego samopoczucia lub wypadku.
 • Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 
 • Zwiedzający platformę mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń i uwag obsługi. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu oraz niereagujące na polecenia obsługi będą proszone o natychmiastowe opuszczenie platformy.    
 • Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia Regulaminu zwiedzania.
 • Wstęp na platformę zabroniony jest pomimo posiadania ważnego biletu osobom:
  1. nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających,
  2. zachowującym się w sposób zakłócający porządek zwiedzania oraz naruszający normy zachowania w miejscach publicznych, 
  3. których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub obsługi.
 1. Na terenie platformy zabronione jest:

  • wnoszenie przedmiotów uznanych na potencjalnie niebezpieczne,
  • wnoszenie bagażu uniemożliwiającego swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz platformy,
  • zrzucanie z tarasów widokowych jakichkolwiek przedmiotów,
  • wspinanie się na elementy konstrukcji oraz zabezpieczenia tarasów widokowych,
  • niszczenie elementów konstrukcji.
 2. Platforma jest w pełni objęta monitoringiem, a obraz jest nagrywany. Wszystkie zarejestrowane przez pracowników obsługi próby naruszenia Regulaminu będą skutkowały prośbą o natychmiastowe opuszczenie platformy. W skrajnych przypadkach Skansen zastrzega sobie prawo do wezwania Policji. W przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane do odpowiedzialności materialnej.

6. Zwiedzanie sektora hodowlanego

 • Wejście na sektor możliwe jest wyłącznie w obecności pracownika Muzeum.
 • Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 
 • W czasie zwiedzania sektora hodowlanego, zwiedzający muszą stosować się do poleceń osoby opiekującej się zwierzętami.
 • Zabrania się:
  1. karmienia zwierząt,
  2. wprowadzania psów,
  3. drażnienia i niepokojenia zwierząt,
  4. zbliżania się do ogrodzenia elektrycznego.

7. Postanowienia końcowe

 • Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy jest oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu zwiedzania Skansenu możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Muzeum.
 • Przebywanie na terenie Skansenu oznacza bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu zwiedzania.
 • Handel, używanie dronów, balonów i latawców, wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów do celów komercyjnych oraz jakakolwiek działalność reklamowa możliwe są po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 
 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie zwiedzanie obiektu może być przedwcześnie ukończone bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
 • W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu (szczególnie przy uszkodzeniu obiektu zabytkowego, jego części bądź wyposażenia) wszczęte będzie postępowanie karne we współpracy z Policją.
 • Za niestosowanie się do Regulaminu, zwłaszcza za używanie ognia i niszczenie mienia, może zostać nałożona kara w wysokości do 10 000 zł.
 • Muzeum Podkarpackie w Krośnie  zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia,  o czym zainteresowani zostaną wcześniej zawiadomieni zarówno na tablicy informacyjnej w Skansenie, jak i na stronie internetowej www.karpackatroja.pl. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszych uzgodnieniach można uzyskać zezwolenie na zwiedzanie poza godzinami otwarcia. Obowiązuje wtedy 100% dopłata  do podstawowych cen biletów.
 • Muzeum  nie odpowiada za pozostawione rzeczy zwiedzających.
 • Książka skarg i wniosków znajduje się u Kierownika Skansenu.

Regulamin rezerwacji on-line

 1. Skansen przyjmuje rezerwacje na następujące usługi: zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe, warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne i zajęcia w Salce Małego Odkrywcy.
 2. należy dokonywać z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Potwierdzenie rezerwacji prosimy dokonywać najpóźniej dzień przed przyjazdem.
 4. Rezygnacja z rezerwacji powinna być zgłoszona najpóźniej jeden dzień przed planowanym przyjazdem.
 5. Liczebność  grupy oraz rozkład zarezerwowanych zajęć edukacyjnych i zwiedzania są ustalane podczas telefonicznego lub mailowego omawiania szczegółów wizyty w Skansenie.
 6. Rezerwacja on-line nie jest obowiązkowa, można dokonać jej także telefonicznie pod numerem 13 440 50 40.
 7. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi obowiązana jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 8. Korzystanie z rezerwacji on-line uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 9. Administratorem danych jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 34-400 Krosno. Więcej w zakładce Polityka Prywatności.
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!