1. Organizacja zwiedzania 

 1. Zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy możliwe jest jedynie z ważnym biletem wstępu w godzinach otwarcia placówki.

 2. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację Regulaminu zwiedzania.

 3. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas zwiedzania obiektu.

 4. Wszystkie bilety ulgowe obowiązują z ważnym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.

 5. Prosimy o rozważny zakup biletów, ponieważ bilety nie podlegają zwrotowi.

 6. Ważny bilet wstępu powinien posiadać każdy zwiedzający bądź opiekun grupy przez cały czas zwiedzania. Za zgubiony bilet nie należy się bilet zastępczy, a zwiedzający musi wykupić nowy.

 7. Biletu wstępu nie można przekazać innej osobie, jeśli rozpoczęło się zwiedzanie.

 8. Podczas imprez plenerowych dla szerszej publiczności ceny biletów wstępu są ustalane indywidualnie.

 9. Opłaty za bilety wstępu muszą być uiszczone z góry. 

 10. Zwiedzanie odbywa się w grupie zorganizowanej lub indywidualnie.           

 11. Zwiedzanie grup zorganizowanych odbywa się z tylko z przewodnikiem.

 12. Grupy zorganizowane powinny z wyprzedzeniem dokonać rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub przez system rezerwacyjny, dostępny na stronie internetowej.

 13. Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób.

 14. Grupy, które zamówiły zwiedzanie z wyprzedzeniem, telefonicznie, mailowo lub on-line, mają pierwszeństwo przy wstępie na obiekt. 

 15. Jeżeli grupa nie zgłosi się najpóźniej 15 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia zwiedzania traci prawo pierwszeństwa.

 16. Zwiedzający po zakupieniu biletów wstępu powinni zgromadzić się w umówionym czasie w wyznaczonym miejscu /przed wejściem na salę wystawową/.

 17. Wejście kolejnej grupy na salę wystawową odbywa się nie częściej niż co 30 minut.

 18. O kolejności w cyklu zwiedzania decyduje przewodnik.

2. Zwiedzanie obiektu

 1. W czasie zwiedzania obiektu zwiedzający zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi.

 2. W przypadku kiedy obsługa Skansenu nie posiada do dyspozycji grupy przewodnika ze znajomością pożądanego języka, kierownik grupy jest zobowiązany pouczyć członków grupy o zasadach zachowania określonych w Regulaminie zwiedzania.

 3. Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się 2 godziny przed zamknięciem. Zwiedzający muszą opuścić Skansen przed godziną jego zamknięcia.

 4. Wycieczki szkolne muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów. 

 5. Osoby potrzebujące pomocy medycznej winny zgłosić ten fakt obsłudze.

 6. Wprowadzanie psów na teren Skansenu, ze względu na obecność zwierząt, możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Kierownika placówki.

 7. Na terenie obiektu zabronione jest:

  1. używanie rowerów, hulajnóg i deskorolek,

  2. odtwarzanie głośnej muzyki,

  3. używanie ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym palenie papierosów, 

  4. spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, 

  5. wyrzucanie śmieci i zanieczyszczanie. 

 8. W przypadku wykorzystania ogniska lub ognia w piecach chat, przy ogniu może manipulować wyłącznie upoważniona osoba. Zwiedzający powinni zachowywać się ostrożnie i przestrzegać bezwzględnie zasad bezpieczeństwa.

 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Skansenu pod opieką rodziców bądź opiekunów.

 10. Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub ich opiekunowie prawni. 

 11. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeń (np. pożaru) zwiedzający mają obowiązek zachować spokój i stosować się do poleceń obsługi.

3. Ochrona obiektu zabytkowego i przyrody 

 1. Zwiedzający poruszają się po obiekcie wyłącznie oznaczonymi trasami.

 2. Na terenie Skansenu zakazane jest jakiekolwiek kopanie w ziemi, płoszenie zwierząt oraz niszczenie roślinności.

4.Wstęp na teren obiektu jest zakazany osobom:

 • nietrzeźwym  i  pod  wpływem  innych  środków  odurzających, 

 • nieprzestrzegającym norm  zachowania w miejscu publicznym,

 • których zachowanie zagraża bezpieczeństwu zwiedzajacych, obsługi lub zwierząt,

 • niestosującym się do Regulaminu.

5. Zwiedzanie platformy widokowej

 1. Platforma widokowa jest integralną częścią Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja. 

 2. Maksymalna ilość jednocześnie przebywających na platformie osób nie może przekroczyć 40.

 3. Platforma nie jest udostępniona dla turystów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, które maja wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających.

 4. Niewskazane jest wchodzenie na platformę osób cierpiących na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną złego samopoczucia lub wypadku.

 5. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 

 6. Zwiedzający platformę mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń i uwag obsługi. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu oraz niereagujące na polecenia obsługi będą proszone o natychmiastowe opuszczenie platformy.    

 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia Regulaminu zwiedzania.

 8. Wstęp na platformę zabroniony jest pomimo posiadania ważnego biletu osobom:

  1. nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających,

  2. zachowującym się w sposób zakłócający porządek zwiedzania oraz naruszający normy zachowania w miejscach publicznych, 

  3. których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub obsługi.

 9. Na terenie platformy zabronione jest:

  1. wnoszenie przedmiotów uznanych na potencjalnie niebezpieczne,

  2. wnoszenie bagażu uniemożliwiającego swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz platformy,

  3. zrzucanie z tarasów widokowych jakichkolwiek przedmiotów,

  4. wspinanie się na elementy konstrukcji oraz zabezpieczenia tarasów widokowych,

  5. niszczenie elementów konstrukcji.

 10. Platforma jest w pełni objęta monitoringiem, a obraz jest nagrywany. Wszystkie zarejestrowane przez pracowników obsługi próby naruszenia Regulaminu będą skutkowały prośbą o natychmiastowe opuszczenie platformy. W skrajnych przypadkach Skansen zastrzega sobie prawo do wezwania Policji. W przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane do odpowiedzialności materialnej.

6. Zwiedzanie sektora hodowlanego

 1. Wejście na sektor możliwe jest wyłącznie w obecności pracownika Muzeum.

 2. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 

 3. W czasie zwiedzania sektora hodowlanego, zwiedzający muszą stosować się do poleceń osoby opiekującej się zwierzętami.

 4. Zabrania się:

  1. karmienia zwierząt,

  2. wprowadzania psów,

  3. drażnienia i niepokojenia zwierząt,

  4. zbliżania się do ogrodzenia elektrycznego.

7. Postanowienia końcowe

 1. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy jest oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu zwiedzania Skansenu możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Muzeum.

 2. Przebywanie na terenie Skansenu oznacza bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu zwiedzania.

 3. Handel, używanie dronów, balonów i latawców, wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów do celów komercyjnych oraz jakakolwiek działalność reklamowa możliwe są po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 

 4. W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie zwiedzanie obiektu może być przedwcześnie ukończone bez zwrotu kosztów biletu wstępu.

 5. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu (szczególnie przy uszkodzeniu obiektu zabytkowego, jego części bądź wyposażenia) wszczęte będzie postępowanie karne we współpracy z Policją.

 6. Za niestosowanie się do Regulaminu, zwłaszcza za używanie ognia i niszczenie mienia, może zostać nałożona kara w wysokości do 10 000 zł.

 7. Muzeum Podkarpackie w Krośnie  zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia,  o czym zainteresowani zostaną wcześniej zawiadomieni zarówno na tablicy informacyjnej w Skansenie, jak i na stronie internetowej www.karpackatroja.pl. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszych uzgodnieniach można uzyskać zezwolenie na zwiedzanie poza godzinami otwarcia. Obowiązuje wtedy 100% dopłata  do podstawowych cen biletów.

 8. Muzeum  nie odpowiada za pozostawione rzeczy zwiedzających.

 9. Książka skarg i wniosków znajduje się u Kierownika Skansenu.

Regulamin rezerwacji on-line

 1. Skansen przyjmuje rezerwacje na następujące usługi: zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe, warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne i zajęcia w Salce Małego Odkrywcy.

 2. należy dokonywać z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Potwierdzenie rezerwacji prosimy dokonywać najpóźniej dzień przed przyjazdem.

 4. Rezygnacja z rezerwacji powinna być zgłoszona najpóźniej jeden dzień przed planowanym przyjazdem.

 5. Liczebność  grupy oraz rozkład zarezerwowanych zajęć edukacyjnych i zwiedzania są ustalane podczas telefonicznego lub mailowego omawiania szczegółów wizyty w Skansenie.

 6. Rezerwacja on-line nie jest obowiązkowa, można dokonać jej także telefonicznie pod numerem 13 440 50 40.

 7. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi obowiązana jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

 8. Korzystanie z rezerwacji on-line uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

 9. Administratorem danych jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 34-400 Krosno. Więcej w zakładce Polityka Prywatności.

Regulamin zwiedzania

29.04.2021

1. Organizacja zwiedzania 

 1. Zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy możliwe jest jedynie z ważnym biletem wstępu w godzinach otwarcia placówki.

 2. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację Regulaminu zwiedzania.

 3. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas zwiedzania obiektu.

 4. Wszystkie bilety ulgowe obowiązują z ważnym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.

 5. Prosimy o rozważny zakup biletów, ponieważ bilety nie podlegają zwrotowi.

 6. Ważny bilet wstępu powinien posiadać każdy zwiedzający bądź opiekun grupy przez cały czas zwiedzania. Za zgubiony bilet nie należy się bilet zastępczy, a zwiedzający musi wykupić nowy.

 7. Biletu wstępu nie można przekazać innej osobie, jeśli rozpoczęło się zwiedzanie.

 8. Podczas imprez plenerowych dla szerszej publiczności ceny biletów wstępu są ustalane indywidualnie.

 9. Opłaty za bilety wstępu muszą być uiszczone z góry. 

 10. Zwiedzanie odbywa się w grupie zorganizowanej lub indywidualnie.           

 11. Zwiedzanie grup zorganizowanych odbywa się z tylko z przewodnikiem.

 12. Grupy zorganizowane powinny z wyprzedzeniem dokonać rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub przez system rezerwacyjny, dostępny na stronie internetowej.

 13. Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób.

 14. Grupy, które zamówiły zwiedzanie z wyprzedzeniem, telefonicznie, mailowo lub on-line, mają pierwszeństwo przy wstępie na obiekt. 

 15. Jeżeli grupa nie zgłosi się najpóźniej 15 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia zwiedzania traci prawo pierwszeństwa.

 16. Zwiedzający po zakupieniu biletów wstępu powinni zgromadzić się w umówionym czasie w wyznaczonym miejscu /przed wejściem na salę wystawową/.

 17. Wejście kolejnej grupy na salę wystawową odbywa się nie częściej niż co 30 minut.

 18. O kolejności w cyklu zwiedzania decyduje przewodnik.

2. Zwiedzanie obiektu

 1. W czasie zwiedzania obiektu zwiedzający zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi.

 2. W przypadku kiedy obsługa Skansenu nie posiada do dyspozycji grupy przewodnika ze znajomością pożądanego języka, kierownik grupy jest zobowiązany pouczyć członków grupy o zasadach zachowania określonych w Regulaminie zwiedzania.

 3. Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się 2 godziny przed zamknięciem. Zwiedzający muszą opuścić Skansen przed godziną jego zamknięcia.

 4. Wycieczki szkolne muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów. 

 5. Osoby potrzebujące pomocy medycznej winny zgłosić ten fakt obsłudze.

 6. Wprowadzanie psów na teren Skansenu, ze względu na obecność zwierząt, możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Kierownika placówki.

 7. Na terenie obiektu zabronione jest:

  1. używanie rowerów, hulajnóg i deskorolek,

  2. odtwarzanie głośnej muzyki,

  3. używanie ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym palenie papierosów, 

  4. spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, 

  5. wyrzucanie śmieci i zanieczyszczanie. 

 8. W przypadku wykorzystania ogniska lub ognia w piecach chat, przy ogniu może manipulować wyłącznie upoważniona osoba. Zwiedzający powinni zachowywać się ostrożnie i przestrzegać bezwzględnie zasad bezpieczeństwa.

 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Skansenu pod opieką rodziców bądź opiekunów.

 10. Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub ich opiekunowie prawni. 

 11. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeń (np. pożaru) zwiedzający mają obowiązek zachować spokój i stosować się do poleceń obsługi.

3. Ochrona obiektu zabytkowego i przyrody 

 1. Zwiedzający poruszają się po obiekcie wyłącznie oznaczonymi trasami.

 2. Na terenie Skansenu zakazane jest jakiekolwiek kopanie w ziemi, płoszenie zwierząt oraz niszczenie roślinności.

4.Wstęp na teren obiektu jest zakazany osobom:

 • nietrzeźwym  i  pod  wpływem  innych  środków  odurzających, 

 • nieprzestrzegającym norm  zachowania w miejscu publicznym,

 • których zachowanie zagraża bezpieczeństwu zwiedzajacych, obsługi lub zwierząt,

 • niestosującym się do Regulaminu.

5. Zwiedzanie platformy widokowej

 1. Platforma widokowa jest integralną częścią Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja. 

 2. Maksymalna ilość jednocześnie przebywających na platformie osób nie może przekroczyć 40.

 3. Platforma nie jest udostępniona dla turystów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, które maja wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających.

 4. Niewskazane jest wchodzenie na platformę osób cierpiących na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną złego samopoczucia lub wypadku.

 5. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 

 6. Zwiedzający platformę mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń i uwag obsługi. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu oraz niereagujące na polecenia obsługi będą proszone o natychmiastowe opuszczenie platformy.    

 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia Regulaminu zwiedzania.

 8. Wstęp na platformę zabroniony jest pomimo posiadania ważnego biletu osobom:

  1. nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających,

  2. zachowującym się w sposób zakłócający porządek zwiedzania oraz naruszający normy zachowania w miejscach publicznych, 

  3. których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub obsługi.

 9. Na terenie platformy zabronione jest:

  1. wnoszenie przedmiotów uznanych na potencjalnie niebezpieczne,

  2. wnoszenie bagażu uniemożliwiającego swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz platformy,

  3. zrzucanie z tarasów widokowych jakichkolwiek przedmiotów,

  4. wspinanie się na elementy konstrukcji oraz zabezpieczenia tarasów widokowych,

  5. niszczenie elementów konstrukcji.

 10. Platforma jest w pełni objęta monitoringiem, a obraz jest nagrywany. Wszystkie zarejestrowane przez pracowników obsługi próby naruszenia Regulaminu będą skutkowały prośbą o natychmiastowe opuszczenie platformy. W skrajnych przypadkach Skansen zastrzega sobie prawo do wezwania Policji. W przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane do odpowiedzialności materialnej.

6. Zwiedzanie sektora hodowlanego

 1. Wejście na sektor możliwe jest wyłącznie w obecności pracownika Muzeum.

 2. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników. Opiekun odpowiada za swoich podopiecznych i za szkody powstałe w wyniku ich działań. 

 3. W czasie zwiedzania sektora hodowlanego, zwiedzający muszą stosować się do poleceń osoby opiekującej się zwierzętami.

 4. Zabrania się:

  1. karmienia zwierząt,

  2. wprowadzania psów,

  3. drażnienia i niepokojenia zwierząt,

  4. zbliżania się do ogrodzenia elektrycznego.

7. Postanowienia końcowe

 1. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy jest oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu zwiedzania Skansenu możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Muzeum.

 2. Przebywanie na terenie Skansenu oznacza bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu zwiedzania.

 3. Handel, używanie dronów, balonów i latawców, wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów do celów komercyjnych oraz jakakolwiek działalność reklamowa możliwe są po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 

 4. W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie zwiedzanie obiektu może być przedwcześnie ukończone bez zwrotu kosztów biletu wstępu.

 5. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu (szczególnie przy uszkodzeniu obiektu zabytkowego, jego części bądź wyposażenia) wszczęte będzie postępowanie karne we współpracy z Policją.

 6. Za niestosowanie się do Regulaminu, zwłaszcza za używanie ognia i niszczenie mienia, może zostać nałożona kara w wysokości do 10 000 zł.

 7. Muzeum Podkarpackie w Krośnie  zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia,  o czym zainteresowani zostaną wcześniej zawiadomieni zarówno na tablicy informacyjnej w Skansenie, jak i na stronie internetowej www.karpackatroja.pl. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszych uzgodnieniach można uzyskać zezwolenie na zwiedzanie poza godzinami otwarcia. Obowiązuje wtedy 100% dopłata  do podstawowych cen biletów.

 8. Muzeum  nie odpowiada za pozostawione rzeczy zwiedzających.

 9. Książka skarg i wniosków znajduje się u Kierownika Skansenu.

Regulamin rezerwacji on-line

 1. Skansen przyjmuje rezerwacje na następujące usługi: zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe, warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne i zajęcia w Salce Małego Odkrywcy.

 2. należy dokonywać z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Potwierdzenie rezerwacji prosimy dokonywać najpóźniej dzień przed przyjazdem.

 4. Rezygnacja z rezerwacji powinna być zgłoszona najpóźniej jeden dzień przed planowanym przyjazdem.

 5. Liczebność  grupy oraz rozkład zarezerwowanych zajęć edukacyjnych i zwiedzania są ustalane podczas telefonicznego lub mailowego omawiania szczegółów wizyty w Skansenie.

 6. Rezerwacja on-line nie jest obowiązkowa, można dokonać jej także telefonicznie pod numerem 13 440 50 40.

 7. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi obowiązana jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

 8. Korzystanie z rezerwacji on-line uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

 9. Administratorem danych jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 34-400 Krosno. Więcej w zakładce Polityka Prywatności.

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!