KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE  (przetwarzanie z związku z ustawą z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Muzeum Podkarpackim w Krośnie można się kontaktować poprzez adres email muzeum@muzeum.krosno.pl lub na adres siedziby administratora 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH    
Administrator – Muzeum Podkarpackie w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@muzeum.krosno.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
•    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
•    realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum,
•    wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i realizacji działalności statutowej, 
•    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH    
Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•    prawo do przenoszenia danych osobowych
•    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO    
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE    
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


 

Polityka Prywatności

29.04.2021

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE  (przetwarzanie z związku z ustawą z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Muzeum Podkarpackim w Krośnie można się kontaktować poprzez adres email muzeum@muzeum.krosno.pl lub na adres siedziby administratora 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH    
Administrator – Muzeum Podkarpackie w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@muzeum.krosno.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
•    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
•    realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum,
•    wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i realizacji działalności statutowej, 
•    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH    
Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•    prawo do przenoszenia danych osobowych
•    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO    
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE    
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


 
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!